Carnisseria i embotits Miquel
Telèfon 972830299 972 83 02 99
jivmiquel @jivmiquel

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROCTECCIÓ DE DADES DEL LLOC WEB

 

PROTECCIÓ DE DADES CARNS I EMBOTITS J & V MIQUEL S.C.
CARNS I EMBOTITS J & V MIQUEL S.C. és una empresa en la qual la transparència en la informació és fonamental per establir una relació de confiança amb les persones que formen el nostre projecte i amb els nostres proveïdors i clients, sent la protecció de les dades personals de les persones que confien en nosaltres de vital importància, per la qual cosa volem mitjançant la present política de privacitat i protecció de dades personal, informar-li sobre com recaptem i com tractem o utilitzem aquestes dades.

En aquesta política de privadesa i protecció de dades s'estableixen les bases sobre les que CARNS I EMBOTITS J & V MIQUEL S.C., amb domicili en Carrer dels Almogàvers 13 – Llagostera 17240 Girona, tracta les dades de caràcter personal que voluntàriament ens faciliten els nostres usuaris a través de la pàgina web.

Aquesta política sempre serà aplicable quan es facilitin dades a CARNS I EMBOTITS J & V MIQUEL S.C., la qual serà responsable de les seves dades (Responsable del Tractament de les Dades), i a través de qualsevol dels formularis de contacte, inscripció o subscripció on es recullin dades de caràcter personal (nom, email, etc.).

A QUÈ ENS COMPROMETEM
1- A respectar la privadesa dels nostres usuaris i tractar les dades personals amb el consentiment dels mateixos.
2- A tractar les dades personals que estrictament necessitem per donar el servei sol•licitat, i tractar-los de forma segura i confidencial, prenent les mesures necessàries per evitar l'accés no autoritzat i l'ús indegut dels mateixos.
3- A no utilitzar les dades personals per a finalitats per les quals no hem obtingut prèviament el consentiment.
4- A no donar les dades personals a tercers ni compartir-los.
5- A conservar les dades personals durant el temps estrictament necessari per a la finalitat concreta per la qual han estat proporcionades.

QUÍ ÉS EL RESPONDABLE DE LES SEVES DADES PERSONALS
Nom de l’empresa: CARNS I EMBOTITS J & V MIQUEL S.C.
NIF: J17386533
Adreça postal: Carrer dels Almogàvers 13 – Llagostera 17240 Girona

QUÈ ÉS UNA DADA PERSONAL I EL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS
Una dada personal és tota informació sobre una persona física identificada o identificable. Es considera persona física identificable tota persona la identitat de la qual pugui determinar-se directa o indirectament, en particular mitjançant un identificador, com per exemple un nom, un nombre d'identificació, dades de localització, un identificador en línia o un o diversos elements propis de la identitat física, fisiològica, genètica, psíquica, econòmica, cultural o social d'aquesta persona.

Així mateix, el tractament de dades personals implica qualsevol operació o conjunt d'operacions realitzades sobre dades personals o conjunts de dades personals, ja sigui per procediments automatitzats o no, com la recollida, registre, organització, estructuració, conservació, adaptació o modificació, extracció, consulta, utilització, comunicació per transmissió, difusió o qualsevol altra forma d'habilitació d'accés, acaro o interconnexió, limitació, supressió o destrucció.

QUINS TRACTAMENTS REALITZEM SOBRE LES SEVES DADES PERSONALS I PER A QUINES FINALITATS
- Sol•licitud d'informació per part de l'usuari
Gestionar la sol•licitud d'informació remesa per part de l'usuari a través del formulari de contacte i/o l'adreça de correu electrònic, correu postal i/o número de telèfon facilitat a través del lloc web.

QUINES DADES PERSONALS UTILITZEM
A través del nostre lloc web podem recopilar dades personals per a diferents finalitats:

- Sol·licitud d’informació per part de l'usuari.
Captarem el seu nom, adreça de correu electrònic, número de telèfon, així com aquelles dades personals que ens hagi facilitat amb motiu de la consulta plantejada.

Depenent de la finalitat per a la qual es proporcionen les dades, es requeriran les dades estrictament necessàries.

És important que l'usuari sigui conscient de les dades que aporta i la finalitat per a la qual ho fa perquè en el moment en què els facilita, està acceptant que recopilem, emmagatzemem i utilitzem aquestes dades pel propòsit necessari, podent en qualsevol moment retirar el consentiment prestat pels canals adequats, essent el consentiment de l'interessat la base legal i la legitimació del tractament de les vostres dades personals

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES
L'usuari, proporcionant les dades requerides en els formularis és l'únic responsable de la veracitat de les dades remeses, garantint i responent de l'exactitud, validesa i autenticitat de les dades personals proporcionades, comprometent-les a mantenir-les correctament actualitzades.

QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER Al TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS
D'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades, necessitem una base de legitimació per al tractament de les seves dades personals. La base de legitimació és el seu consentiment.

QUINS DRETS TÉ SOBRE LES DADES PERSONALS APORTADES
Un cop aportades les dades personals tindreu dret a:
1- Dret d'accés: Té dret a obtenir per part de l'empresa confirmació de si s'estan tractant o no les seves dades personals que, i si escau, quines dades tracta.
2- Dret de rectificació: Té dret a obtenir per part de CARNS I EMBOTITS J & V MIQUEL S.C., la rectificació de les dades personals inexactes que li concerneixin. En la sol•licitud de rectificació haurà d'indicar les dades que desitja que es modifiquin.
3- Dret d'oposició: Té dret a oposar-se a qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, al fet que dades personals que li concerneixin siguin objecte d'un tractament basat en l'interès legítim de l'empresa. En aquest cas, l'empresa deixarà de tractar les dades personals, tret que acreditem motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els seus interessos, drets i llibertats, o per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.
4- Dret de supressió: Té dret a obtenir per part de CARNS I EMBOTITS J & V MIQUEL S.C. la supressió de les dades personals que li concerneixin.
5- Dret a la portabilitat de les dades: Té dret al fet que l'empresa transfereixi les seves dades personals a un altre responsable del tractament. Solament és possible exercir aquest dret quan el tractament estigui basat en l'execució d'un contracte o en el seu consentiment i el tractament es realitzi per mitjans automatitzats.
6- Dret a la limitació del tractament: Té dret a sol•licitar-nos que suspenguem el tractament de les seves dades quan: impugni l'exactitud de les dades, mentre CARNS I EMBOTITS J & V MIQUEL S.C. verifica aquesta exactitud; hagi exercit el dret d'oposició al tractament de les seves dades, mentre que es verifica si els motius legítims de CARNS I EMBOTITS J & V MIQUEL S.C. prevalen sobre els seus com interessat.

En qualsevol moment, podeu exercir aquests drets, a través d'un escrit i demostrant la vostra personalitat dirigt a CARNS I EMBOTITS J & V MIQUEL S.C., a Carrer dels Almogàvers 13 – Llagostera 17240 Girona, o a través de l'adreça de correu electrònic: jivmiquel@hotmail.com.

A més, pot presentar una reclamació a l'autoritat de control, en aquest cas, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, si considera que el tractament de dades personals infringeix la legislació aplicable.

SEGURETAT I EMMAGATZEMATGE DE LES DADES
Mantindrem les dades durant el temps estrictament necessari per a la prestació del servei sol·licitat i, mentre que el titular no sol·licita la seva eliminació, adoptant les mesures adequades de caràcter tècnic i organitzatiu contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o danys accidentals, fent tot el possible per protegir-los i mantenir-los de forma segura.

QUINES DADES PERSONALS COMPARTIM AMB TERCERS
No es preveuen cessions de dades, excepte en els casos que hi hagi obligació legal. No hi ha previsió de tranferències de dades internacionlas.